白望 bạch vọng
♦ Hư danh. ◇Tư trị thông giám : Tuyển quan dụng nhân, bất liệu thật đức, duy tại bạch vọng , , (Tấn nguyên đế Thái Hưng nguyên niên ) Tuyển quan dùng người, không xét thật đức, chỉ coi ở hư danh.
♦ Đời Đường hoạn trong cung sai phái nhân viên ra chợ mua hàng, những người này ở chợ ngó bên phải nhìn bên trái tìm xem đồ vật của dân, trả giá rẻ hoặc lấy không, nên gọi là bạch vọng .
♦ Tên một giống chó. ◇Tây Kinh tạp kí 西: Cẩu tắc hữu tu hào, li tiệp, bạch vọng, thanh tào chi danh , , , (Quyển tứ).