白朮 bạch truật
♦ Một thứ cây củ, khoa cúc , cao chừng một thước, lá nhỏ như lông, thịt rễ trắng, dùng làm thuốc được.