白果 bạch quả
♦ Tên khác của cây ngân hạnh . § Còn gọi là: phật chỉ giáp , công tôn thụ , áp cước .