白楊 bạch dương
♦ Dương liễu lá vàng có răng cưa. § Tục gọi là đại diệp dương .
♦ Tên cung quán nhà Hán.