白檀 bạch đàn
♦ Tức là cây đàn hương , có thể làm khí cụ, hương liệu hoặc dùng chế thuốc.