白民 bạch dân
♦ Người dân thường, không có quan tước công danh.
♦ Tên nước cổ theo thần thoại. Người ở đó thân thể trắng suốt.