白煤 bạch môi
♦ Thứ than đốt không có khói. § Cũng gọi là vô yên môi .
♦ Than trắng. § Dòng nước có thể cung cấp sản xuất điện.