白熊 bạch hùng
♦ Gấu trắng. § Cũng gọi là Bắc Cực hùng .