白燕 bạch yến
♦ Chim yến đuôi trắng. Ngày xưa coi là thụy điểu , tức là chim báo điềm lành. ◇Quyền Đức Dư 輿: Thanh ô linh triệu cửu, Bạch yến thụy thư tần , (Đại Hành hoàng thái hậu vãn ca từ ).