白猿 bạch viên
♦ Vượn lông trắng. § Cũng viết là bạch viên .
♦ Chỉ Bạch Viên công , theo truyền thuyết là người giỏi kiếm thuật thời xưa.