白玉微瑕 bạch ngọc vi hà
♦ Viên ngọc trắng có một vết nhỏ. Tỉ dụ người hoặc việc rất tốt đẹp, chỉ có một khuyết điểm nhỏ. ☆Tương tự: bạch bích vi hà . ★Tương phản: bạch ngọc vô hà .