白痢 bạch lị
♦ Bệnh đi cầu ra toàn chất như đàm màu trắng.
♦ Một thứ bệnh truyền nhiễm cấp tính của thú vật còn nhỏ, đi ra phân rất lỏng.