白眼 bạch nhãn
♦ Tròng mắt có nhiều phần trắng.
♦ Chỉ mắt nhìn giận giữ, để lộ ra nhiều phần tròng trắng, biểu thị khinh bỉ. ★Tương phản: thanh nhãn .