白芷 bạch chỉ
♦ Tên cây nhỏ, rễ dùng làm thuốc, ngày xưa lá dùng làm hương liệu (Dahurian angelica root). § Cũng gọi là bạch chỉ , trạch phân .