白菜 bạch thái
♦ Cây cải bắp. § Cũng gọi là tùng thái .