白蘇 bạch tô
♦ Cây tô trắng, lá non ăn được, hạt ép làm dầu. § Cũng gọi là tô tử .