白蠟 bạch lạp
♦ Chất sáp do loài lạp trùng rỉ ra, có thể dùng làm nến. § Cũng gọi là thạch lạp .
♦ Sáp ong trắng. § Dùng sáp ong luyện thành, thứ màu vàng gọi là hoàng lạp , thứ tinh luyện thật sạch màu trắng gọi là bạch lạp . Có thể dùng làm thuốc, cũng dùng để làm nến.