白衣 bạch y
♦ Y phục màu trắng.
♦ Ngày xưa người chưa làm quan mặc quần áo trắng. Sau bạch y chỉ người thường không có công danh.
♦ Ngày xưa đứa đày tớ trẻ con (đồng bộc ) mặc áo trắng, nên gọi đồng bộc là bạch y nhân .
♦ Tiếng nhà Phật chỉ người phàm tục, không xuất gia đầu Phật. ◇Duy Ma Cật sở thuyết kinh : Tuy vi bạch y, phụng trì sa môn , (Quyển thượng ).