白話 bạch thoại
♦ Chỉ Hán ngữ hiện đại. § Tương đối với văn ngôn .
♦ Sự việc không quan hệ khẩn yếu. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Đồng kỉ cá lão nhân gia nhàn tọa bạch thoại (Trần đa thọ sanh tử phu thê ) Cùng mấy cụ già ngồi rảnh rỗi nói chuyện tào lao.
♦ Lời nói không có căn cứ, lời nói hão. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ hựu thuyết bạch thoại. Tô Châu tuy thị nguyên tịch, nhân một liễu cô phụ cô mẫu, vô nhân chiếu khán tài tựu lai đích. Minh niên hồi khứ trảo thùy? Khả kiến thị xả hoang . , , . ? (Đệ ngũ thập thất hồi) Chị lại nói hão rồi. Tô Châu là nguyên quán thực, nhưng ông cô bà cô tôi đã mất, không có người trông nom, nên phải đón cô ấy về ở đây. Thế thì sang năm về Tô Châu tìm ai? Chị lại nói dối rồi.