白話文 bạch thoại văn
♦ Văn tự theo thể nói thường cho phổ thông dễ hiểu. § Tương đối với văn ngôn . Cũng nói là ngữ thể văn .