白金 bạch kim
♦ Một tên khác của ngân bạc, thứ kim khí quý màu trắng. ◇Thủy hử truyện : Trọng mông sở tứ bạch kim, quyết bất cảm lĩnh , (Đệ thập cửu hồi) Cám ơn ngài cho số bạc, nhưng nhất định không dám nhận.
♦ Tên khác của bạc (Platine).