白附子 bạch phụ tử
♦ Cây nhỏ, thân cao một thước, không có cành, mọc chỗ ẩm thấp, rễ giống phụ tử , dùng làm thuốc.