白雲蒼狗 bạch vân thương cẩu
♦ Mây trắng biến thành chó xanh. Tỉ dụ việc đời biến hóa vô thường. § Cũng nói là bạch y thương cẩu . Do hai câu thơ của ◇Đỗ Phủ : Thiên thượng phù vân như bạch y, Tư tu cải biến như thương cẩu , (Khả thán ) Trên trời mây nổi như áo trắng, Khoảnh khắc biến thành như chó xanh.