白露 bạch lộ
♦ Hơi móc mùa thu. ◇Thi Kinh : Kiêm gia thương thương, Bạch lộ vi sương , (Tần phong , Kiêm gia ) Cỏ hoàn cỏ lau còn xanh tốt, Mà móc trắng (đã rơi xuống) thành sương.
♦ Tên thời tiết vào khoảng ngày 8 hoặc 9 tháng chín dương lịch.