白首 bạch thủ
♦ Đầu bạc, chỉ người già. § Cũng như bạch đầu .