白駒過隙 bạch câu quá khích
♦ Tuấn mã vút qua khe hở. Tỉ dụ thời gian qua mau. § Cũng viết là bạch câu quá khích . ◇Trang Tử : Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích , (Trí bắc du ) Người ta ở trong trời đất như ngựa giỏi chạy qua khe hở.