白麻 bạch ma
♦ Cây nhỏ cao chừng một thước, hoa vàng, hạt đen, dùng làm thuốc, vỏ cây dùng làm dây.
♦ Đời Đường chiếu thư viết trên ma chỉ giấy đay, hoặc vàng hoặc trắng. Chiếu thư cho những việc quan trọng như lập hoàng hậu, thảo phạt, bái tướng... đều dùng bạch ma ; chiếu thư chế sắc thì dùng hoàng ma .