百世 bách thế
♦ Trăm đời, nhiều đời. Ý nói lâu đời, mãi mãi. ◇Thi Kinh : Văn vương tôn tử, Bổn chi bách thế , (Đại nhã , Văn vương ) Con cháu của Văn vương, Dòng đích và dòng thứ nối nhau (làm vua) đời đời.