百官 bách quan, bá quan
♦ Trăm quan. § Ngày xưa chỉ các quan từ công khanh trở xuống. Sau phiếm chỉ các bậc quan lại. ◎Như: văn võ bá quan . ◇Dịch Kinh : Thượng cổ kết thằng nhi trị, hậu thế thánh nhân dịch chi dĩ thư khế, bách quan dĩ trị, vạn dân dĩ sát , , , (Hệ từ hạ ) Thời thượng cổ thắt nút dây (để ghi nhớ các việc) mà cai trị, đời sau thánh nhân thay đổi (cách thức), dùng văn tự, khế ước mà cai trị trăm quan, kiểm soát dân chúng.
♦ Chỉ các loại khí quan trên thân thể người ta. ◇Lã Thị Xuân Thu : Thối thị dục, định tâm khí; bách quan tĩnh, sự vô hình 退, ; , (Trọng Hạ ).