百家 bách gia
♦ Chỉ các trường phái khác nhau về học thuật. ◇Tuân Tử : Kim chư hầu dị chánh, bách gia dị thuyết, tắc tất hoặc thị hoặc phi, hoặc trị hoặc loạn , , , (Giải tế ).
♦ Phiếm chỉ các nhà chuyên môn hoặc những người có tài nghệ. ◇Trần Sư Đạo : Vận xuất bách gia thượng, Tụng chi tâm dĩ huân , (Thứ vận Tô Công Tây Hồ quan nguyệt thính cầm 西).
♦ Chỉ chung mọi nhà, các dòng họ. ◎Như: Bách gia tính tên sách dạy học cho trẻ con. § Ngày xưa là sách dạy học cho trẻ con không đề tên họ tác giả. Dùng họ (tính thị ) biên thành vận văn, mỗi câu bốn chữ, cho tiện tụng đọc, bắt đầu là họ Triệu , cuối cùng là họ Tư Không .