百工 bách công
♦ Các loại thợ chuyên nghề. ◇Kỉ Quân : Bách công kĩ nghệ, các từ nhất thần vi tổ , (Duyệt vi thảo đường bút kí , Loan dương tiêu hạ lục tứ ).
♦ Theo Thư Kinh nghĩa là bách quan , tất cả các quan làm việc ích lợi cho dân.
♦ Ngày xưa chỉ quan xây dựng thành quách, đô ấp, cung thất..., chế tạo xe, khí giới...