百戰 bách chiến
♦ Trăm trận đánh, nhiều lần đánh trận. ◇Vương An Thạch : Bách chiến bì lao tráng sĩ ai, Trung nguyên nhất bại thế nan hồi , (Ô giang đình ).