百戶 bách hộ, bá hộ
♦ Trăm nhà. ◇Hoài Nam Tử : Nghiêu vô bách hộ chi quách, Thuấn vô trí chùy chi địa, dĩ hữu thiên hạ , , (Phiếm luận ) Vua Nghiêu không có thành quách trăm nhà, vua Thuấn không một mảnh đất cắm dùi, thế mà được cả thiên hạ.
♦ Tên chức quan võ, cầm đầu một trăm lính (thời Nguyên, thời Minh).