百日 bách nhật
♦ Trăm ngày, ý nói nhiều ngày, chỉ thời gian dài. ◇Sử Kí : Lí Đoái quản Triệu, tù Chủ Phụ ư Sa Khâu, bách nhật nhi ngạ tử , , (Phạm Thư Thái Trạch truyện ) Lí Đoái nắm quyền nước Triệu, giam Chủ Phụ ở Sa Khâu nhiều ngày cho chết đói.
♦ Ngày thứ một trăm sau khi chết, tang gia rước sư làm lễ cầu siêu cho người chết.