百歲爲期 bách tuế vi kì
♦ Trăm năm là hạn, đời người sống một trăm năm là cùng.