百無禁忌 bách vô cấm kị
♦ Trăm điều đều chẳng kiêng sợ, ý nói không biết kiêng sợ gì cả. ◇Kì lộ đăng : Nhược thị ngộ kiến cá chánh kinh bằng hữu, san hướng lợi dữ bất lợi, huyệt khẩu khai dữ bất khai, tuyển trạch nhật tử, tiện chu chương đích bách vô cấm kị , , , , 便 (Đệ lục thập nhất hồi).