百獸 bách thú
♦ Trăm loài vật, chỉ chung các loài thú vật. ◇Chu Lễ : Hữu nhân chưởng hữu du chi thú cấm, mục bách thú , (Địa quan , Hữu nhân ).