百發百中 bách phát bách trúng
♦ Trăm lần bắn trăm lần trúng đích. Chỉ tài thiện xạ. § Dưỡng Do Cơ người nước Sở đứng xa trăm bước, bắn lá cây dương, trăm lần bắn trăm lần trúng,