百神 bách thần
♦ Chỉ các vị thần linh. ◇Thi Kinh : Hoài nhu bách thần, Cập hà kiều nhạc , (Chu tụng , Thì mại ) Vỗ về yên định các vị thần linh, Cho đến (những vị) ở sông rộng, núi cao.