百舌鳥 bách thiệt điểu
♦ Tên con chim khướu, tiếng hót véo von, biến hóa rất nhiều. § Còn gọi là: ích điểu , uế tiêm . ◇A Anh : Bách thiệt điểu đĩnh thân nhi ứng: Ngã phụng hoàng vương cư mẫu đan chi tiên, hà hại? : , ? (Hoa điểu tranh kì ).