百草霜 bách thảo sương
♦ Khói bụi do củi, cỏ, nhiên liệu đốt cháy phát sinh. § Cũng gọi là môi đài , oa để môi , táo đột mặc .