百葉 bách diệp
♦ Hoa lá cành trùng điệp. Hình dung cây cỏ mọc nhiều và tươi tốt. ◇Hàn Dũ : Bách diệp song đào vãn cánh hồng, Khuy song ánh trúc kiến linh lung , (Đề bách diệp đào hoa ).
♦ Nhiều tầng lớp chồng chất. ◎Như: bách diệp song .
♦ Dạ dày bò, cừu... gọi là bách diệp . § Dạ dày bò, cừu... có nhiều lớp và mỏng như lá nên gọi tên như thế.
♦ Tục gọi đậu hủ là bách diệp .
♦ Sách lịch. ◇Tống sử : Trần Thị nữ tương tiến ngự, sĩ lương văn chi, cự kiến Nhân Tông. Nhân Tông phi bách diệp trạch nhật , , . (Hoạn giả truyện tam , Diêm Văn Ứng truyện ).
♦ Bách thế, bách đại, thời gian lâu dài. ◇Tam quốc chí : Tự vị bổn chi bách diệp, vĩnh thùy hồng huy, khởi ngụ nhị thế nhi diệt, xã tắc băng bĩ tai? , , , ? (Cao Đường Long truyện ).