百計 bách kế
♦ Trăm điều tính toán. § Cũng nói thiên phương bách kế , ý nói tính toán trăm ngàn cách. ◇Tây du kí 西: Bát quái vật, thập phần vô lễ! Nhược luận nhĩ bách kế thiên phương, phiến liễu ngã khiết! , ! , ! (Đệ tứ thập nhất hồi) Đồ quái vật ngang ngược, thực là vô lễ. Ngươi bày ra trăm phương nghìn kế, đánh lừa ta để ăn thịt ta!