百越 bách việt
♦ § Cũng viết là Bách Việt . Gọi chung những người ở phía nam Trung Quốc ngày xưa, ở miền Chiết Giang , Phúc Kiến , Quảng Đông , Quảng Tây 西, v.v. Cũng gọi đất đai sinh sống của những người này.