的實 đích thật
♦ Đúng như sự thực, xác thật, chân thật.