的當 đích đáng
♦ Đúng thật, xác thật. ◇Tần Quan : Bất nhân sương diệp từ lâm khứ, Đích đáng san ông vị giác thu , (Thu hứng nghĩ Bạch Lạc Thiên ).
♦ Thỏa đáng, thích hợp, ổn thỏa. ◇Tây sương kí 西: Tựu trước tha bạn hạ đông tây đích đáng liễu, lai hồi ngã thoại giả 西, (Đệ nhất bổn , Đệ nhị chiết) Mày hãy cùng với sư cụ thu xếp mọi sự cho ổn thỏa, rồi về trả lời ta.
♦ Tài giỏi, có năng lực. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Thác tha dữ nhĩ đái tín đáo gia, phóng cá đích đương thân nhân lai đồng khứ phương hảo , (Lí Ngọc Anh ngục trung tụng oan ) Giao cho người ấy cùng mi đem thư tới nhà, để cho một thân nhân tài cán cùng đi thì tốt.