的確 đích xác
♦ Đúng thật, xác thật. ◇Tư Mã Quang : Nhược cựu pháp nhân số hữu ư kim nhật bất khả hành giả, tức thị phương ngại, hợp thân khất cải canh. nhân số hoặc thái đa, hoặc thái thiểu, duy bổn châu huyện tri đắc đích xác , , . , , (Thân minh dịch pháp trát tử ).