皇家 hoàng gia
♦ Gia tộc hoàng đế. Cũng chỉ vương triều. ◇Phan Úc : Bảo nghệ ngã hoàng gia, dẫn tế vu gian nan, trẫm thật lại chi , , (Sách Ngụy Công cửu tích văn ).