皮幣 bì tệ
♦ Da thú và tơ lụa. Ngày xưa dùng làm lễ vật đem biếu tặng hoặc cúng tế. ◇Mạnh Tử : Sự chi dĩ bì tệ, bất đắc miễn yên , (Lương Huệ Vương hạ ) (Nhà vua) đem da thú và tơ lụa cống hiến cho họ (rợ Mân, Địch), nhưng vẫn chẳng khỏi (bị xâm lấn).
♦ Ngày xưa đời Hán lấy da làm tiền tệ, gọi là bì tệ .