皮鞭 bì tiên
♦ Roi da. ◇Tây du kí 西: Thả dữ ngã thủ xuất bì tiên lai, đả tha nhất đốn , (Đệ nhị thập ngũ hồi) Hãy đem roi da ra đây cho ta, đánh cho nó một chập.